Datum objave: 03.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR ZA ITALIJANSKI JEZIK (Ž/M)
za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – iz prevajanja in tolmačenja, jezikovna kombinacija italijanščina in slovenščina ALI magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) – smer tolmačenje, smer prevajanje, jezikovna kombinacija italijanščina in slovenščina
- veljaven habilitacijski naziv lektor za italijanski jezik
ALI
- izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva lektor za italijanski jezik. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- tekoče znanje italijanskega in slovenskega jezika, na stopnji znanja, ustrezni za poučevanje prevajanja v slovenščino ali italijanščino,
- strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost,
- znanje za uporabo računalniških programov,
- retorične sposobnosti, smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
- izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih – magistrskih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela,
- pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov,
- spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 11. 10. 2018.

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- bibliografija,
- dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Predviden začetek dela: 1. 11. 2018.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: