Datum objave: 04.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001 (M/Ž) za področje Proizvodni inženiring in mehatronika  
       
2. Pogoji za opravljanje dela:

- doktorat znanosti (prejšnji) s področja strojništva ali druge tehnične smeri ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja strojništva ali druge tehnične smeri,
- veljaven habilitacijski naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor za habilitacijsko področje Proizvodni inženiring in mehatronika ali veljaven naziv gostujočega učitelja (ekvivalent nazivu docent,  izredni profesor ali redni profesor). Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat  skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova  prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat tujec in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
- aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, usposobljenost za delo z računalnikom
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, komunikativnost.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Rok za prijavo: od 04.10.2018 do 03.12.2018

Kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv.
Kandidat lahko vlogo posreduje po pošti ali po elektronski pošti.

5. Delovno razmerje: Nedoločen čas, s polnim delovnim časom – 100 % oz. 40 ur / teden.

Zaposlitev predvidoma decembra 2018. 

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja Pustotnik
Telefonska številka: 01 4771 141
E-mail: