Datum objave: 08.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Številka: 
Ljubljana, 05.10.2018
 
JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

1.     Razpisano delovno mesto: ASISTENT/-KA (v vseh treh nazivih)
na Katedri za mikrobiologijo in imunologijo
za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom ( 40% ) 

2.     Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)ali magistrska izobrazba s področja naravoslovja,  v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba;
- veljaven pedagoški naziv za področje Mikrobiologija in imunologija;
- ALI izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.     Rok za prijavo: 8 dni, od 8. 10.2018 do 16.10.2018

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.     Kontaktna oseba na članici:
prof. dr. Alojz Ihan

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.
Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS in spletnih straneh UL.


Prof. dr. Igor Švab, dr. med.
dekan 
UL Medicinske fakultete