Datum objave: 09.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA ODDELKU ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOSTI IN KNJIGARSTVO (m/ž), za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za  področje bibliotekarstva ali informacijske znanosti ALI izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje bibliotekarstva ali informacijske znanosti. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
 • sposobnost samostojnega znanstveno – raziskovalnega dela ter vodenja  raziskovalnih projektov in sodelovanja v njih
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, zaželena je sposobnost timskega dela;
 • sposobnost za vodenje skupin in aktivno delo s študenti.

Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 8. 12. 2018

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
 • Bibliografija
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
 • Reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela
 • Seznam funkcionalnih znanj

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: