Datum objave: 11.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

1. Delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) 
v Finančno poslovni službi za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.

2.     Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri,
- specializacija po visokošolski  izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri,
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska  stopnja) ekonomske ali druge ustrezne  smeri,
- znanje enega svetovnega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, natančnost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- 2 leti delovnih izkušenj,
- poskusno delo 3 mesece.

3.    Kratek opis dela in nalog:
- pripravlja dokumentacijo in izvaja druga računovodska opravila,
- po potrebi vodi register opredmetenih in ne opredmetenih osnovnih sredstev,
- presoja glede razvrščanja zaračunanega blaga na osnovno sredstvo, na drobni inventar z značajem osnovnih sredstev, na drobni inventar z značajem materiala (zahtevana so znanja s področja poznavanja SRS, Navodilo o načinu in stopnjah odpisa ne opredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev),
- pridobiva fakture za ne zaračunane pogodbene obveznosti,
- vodi davčne in fakturne knjige,
- izstavlja, prejema ter pripravlja knjigovodske listine za plačilo: pregleduje in opremlja prejete račune za fakturirane dobave z naročilnicami in/ali pogodbami, dobavnicami, delovnimi nalogi...računsko kontrolira, kontrolira skladnost z zakonom o DDV, zakonom o trošarinah, posreduje v podpis odgovornim nosilcem in dekanu, skrbi za pravočasno vračilo iz podpisa in plačilo obveznosti, določa stroškovno mesta  in deli po stroškovnih mestih,
- opravlja plačilni promet,
- izdaja naročilnice,
- po potrebi usmerja vire sredstev na izstavljenih naročilnicah in ostalih listinah,
- spremlja dobave naročenih stvari na podlagi naročilnic ali pogodb,
- shranjevanje dokumentacijo v zvezi z javnimi naročili,
- po potrebi izstavlja račune,
- ureja, evidentira  in hrani računovodsko dokumentacijo,
- izdaja račune in izterjuje neplačane obveznosti,
- dela s študenti,
- sodeluje z zunanjo in notranjo kontrolo poslovanja,
- v času odsotnosti nadomešča knjigovodjo in v času konic dopolnjeva svoje delo z delom sodelavcev,
- odgovarja za zakonitost, strokovnost, ažurnost in smotrnost dela ter za izvajanje kodeksa  računovodskih načel,
- opravlja druge naloge,  ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje računovodskih, finančnih in gospodarskih zadev po nalogu nadrejenega.

4.  Rok za prijavo: Od  11. 10. 2018 do 25. 10. 2018

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na naslov:
Kadrovska služba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana

5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: