Datum objave: 11.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto: Asistent m/ž.

• Število razpisanih delovnih mest:1
• Šifra delovnega mesta: D010001
• Tarifni razred: VII/2-3
• Ime naziva: Asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom
• Šifra naziva: 3,2,1
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas za obdobje enajst mesecev, predvidoma od 2. novembra 2018 do 30. septembra 2019.

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri: specialno rehabilitacijska pedagogika (razvojne in učne težave) ali
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri: specialno rehabilitacijska pedagogika (razvojne in učne težave) ali
• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri: specialno rehabilitacijska pedagogika (razvojne in učne težave)  ali
• specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri: specialno rehabilitacijska pedagogika  (razvojne in učne težave) ali
• magisterij znanosti (prejšnji) smeri: specialno rehabilitacijska pedagogika (razvojne in učne težave)  ali
• doktorat znanosti (prejšnji) smeri: specialno rehabilitacijska pedagogika ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) smeri: specialno rehabilitacijska pedagogika (razvojne in učne težave)

Ostali pogoji:
• povprečna ocena študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje študija (izpiti, vaje in druge ocenjene študijske obveznosti) vsaj 8,0
• ocena diplome oz. magistrskega dela vsaj 8
• potrdilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika
• veljaven habilitacijski naziv: asistent za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe), lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij
         
3. Kratek opis dela in nalog:
• vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
• sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
• sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
• nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
• opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja predvidoma od 2. novembra 2018 za določen čas s polnim delovnim časom (na Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko).

5. Datum objave: 11. 10. 2018

6. Rok za prijavo: 3 dni (do 16. 10. 2018)

7. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko --------------- in na spletni strani UL.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: