Datum objave: 22.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 3 dni od objave )

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC – ASISTENT
za področje krajinska ekologija s prostorsko informatiko (M/Ž)

Šifra DM: D010001 – VISOKOŠOLSKI SODELAVEC - ASISTENT za področje krajinska ekologija s prostorsko informatiko (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 1,2 ali 3
Naziv: asistent za področje krajinska ekologija s prostorsko informatiko
Tarifni razred: VII/2, VIII, IX.
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: krajši delovni čas, 8 ur na teden, oz. 20%
Začetek zaposlitve: predvidoma 1.11.2018

2. Pogoji za opravljanje dela:
- najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. magistrska  izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja gozdarstva
- izvolitev v naziv asistent za področje krajinska ekologija s prostorsko informatiko
- za kandidata, ki ima veljaven habilitacisjki naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacisjkega naziva gostujoči učitelj;
- ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur.l. RS, št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011 (s spremembami). V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157.členom Statuta). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za postopek  priznanja naziva
- organizacijske sposobnosti, komunikativnost 

3. Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
-  sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
-  sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
-  nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
-  sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
-  opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni od objave

Pričetek dela : predvidoma 1.11.2018
Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Tina Košnjek
Telefonska številka: 01 320 3501