Datum objave: 23.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj za področje Veterinarska medicina na Kliniki za male živali
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- Doktorat znanosti veterinarske, kemijske ali druge ustrezne naravoslovne smeri.
- Veljaven habilitacijski naziv visokošolski učitelj: docent / izredni profesor / redni profesor za področje Veterinarska medicina. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva.
- Aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
- Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam NPVI,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
-     vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog  in preizkusov,
-    usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
-    znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje  konceptov, teorij in metod,
-    sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
-     skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov,
-    opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 22. 12. 2018

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Irma Jesenovec
Telefonska številka: 01/4779 389
E-mail: