Datum objave: 25.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana

1.   Razpisano delovno mesto:   VISOKOŠOLSKI UČITELJ , Šifra DM:D019001
Čas trajanja: nedoločen čas, polni delovni čas (40 ur tedensko)

2.   Pogoji za opravljanje dela:
• doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja medicinski ved ali kineziologije,
• veljaven habilitacijski naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor za področje Znanost o športu – kineziologija ali področje Fiziologija.
Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja ali gostujočega raziskovalca na UL.
Če kandidat / ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat / ka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova / njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
• retorične sposobnosti,
• inovativnost,
• aktivno znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika,
• znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

3.   Kratek opis dela in nalog:
• oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
• organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
• predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
• vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
• mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
• znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
• skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov,
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.   Rok za prijavo: 25.10.2018 do 24.12.2018 

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po pošti na naslov:
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, Kadrovska služba, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Damir Karpljuk
Telefonska številka: 01 520 77 08
E-mail: