Datum objave: 26.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Delovno mesto: Visokošolski učitelj
• za področje tehniška varnost
• na Katedri za poklicno, procesno in požarno varnost
• za nedoločen čas in
• s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela:
• doktorat znanosti,
• veljavni habilitacijski naziv docent, izredni profesor, redni profesor za področje tehniška varnost,
• kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
• znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom. Če tujec tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

Kratek opis dela in nalog:
• predavanja študentom in vodenje seminarjev na študijskih programih I. in II. stopnje,
• individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd.,
• preizkušanje znanja študentov, kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd.,
• organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
• posodabljanje učnih in izvedbenih načrtov predmetov ter aktivno sodelovanje pri oblikovanju in posodabljanju učnih načrtov,
• načrtovanje, izvedba in pridobivanje sredstev za znanstveno raziskovalno delo,
• usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del.

Rok za prijavo: od 26. 10. 2018 do 25. 12. 2018

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.
Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Vloge se oddajo po pošti na naslov:
UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Kadrovska služba
Večna pot 113
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: