Datum objave: 29.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje meteorologije (m/ž)

Registrska številka objave na ZRSZ: NG89443)
Šifra DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje meteorologije (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: D019001,
Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje meteorologije.
Tarifni razred: IX.
Plačna podskupina: D1,
Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas.
Delovni čas: polni delovni čas.
Začetek zaposlitve: študijsko leto 2019/2020

Pogoji za opravljanje dela:
• zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja meteorologije;
• habilitacijski naziv:
- veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani za področje meteorologije;
- za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek za priznanje naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj;
- ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.
• znanje slovenskega jezika (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve)
• raziskovalni dosežki s področja meteorologije ali znanosti o atmosferi. Prednost imajo kandidati z mednarodno odmevnimi raziskovalnimi rezultati in sposobnostjo razvijanja lastne raziskovalne dejavnosti. Še posebej so vabljeni znanstveniki s širokim znanjem na področju dinamične meteorologije in numeričnega modeliranja in napovedovanja vremena.
• sposobnost pridobivanja in vodenja raziskovalnih projektov;
• retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Opis delovnega mesta:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 29.10.2018.

Rok za prijavo: 60 dni, od 29.10.2018 do  28.12.2018.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.
 
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z naslednjimi prilogami:
- Spremno pismo s kratko utemeljitvijo vloge,
- življenjepis s celotno bibliografijo kandidata,
- do deset najpomembnejših znanstvenih dosežkov skupaj s krajšo utemeljitvijo pomembnosti teh dosežkov na področju meteorologije oziroma znanosti o atmosferi,
- Opis kandidatovega raziskovalnega dela in načrt raziskovalnih aktivnosti na razpisanem mestu (do 2 strani),
- dokazilo o zaključenem doktoratu (kopija diplome),
- seznam raziskovalcev, ki jih komisija za izbor kandidata v času odločanja lahko kontaktira. Priporočilna pisma v tej prijavi niso obvezna, so pa zaželena, 
- ostale pomembne informacije ali dokumenti.

Vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: