Datum objave: 15.11.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 2 (dveh) PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

1.  Razpisani delovni mesti: ASISTENT m/ž v vseh treh nazivih, v KATEDRI ZA ARHITEKTURO UL FA

šifra DM: D010001, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom: 3
mesece za 7. st. izobrazbe (šifra naziva N: 3-asistent) in 4 mesece za 8. st. izobrazbe (šifra
naziva N: 1 – asistent z doktoratom ali N: 2 -asistent z magisterijem).

Predvidena zaposlitev od 01.12.2018 dalje.

2.  Pogoji za opravljanje dela:  
2.1. zahtevana izobrazba: 
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura
- magisterij znanosti (prejšnji) smeri arhitektura
- doktorat znanosti (prejšnji) smeri arhitektura ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture
- doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) smeri arhitektura ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture
2.2.  veljaven habilitacijski naziv:
asistent za področje arhitektura ali arhitekturna tehnologija.
2.3.  funkcionalna znanja:
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
- uporaba računalniških orodij.

3.  Opis  delovnega mesta: 
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: 3 dni od objave (spletna stran UL, ZRSZ).

5. Kandidati naj vlogo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo po pošti na naslov:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Kadrovska služba, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

6.  Kontaktna oseba na članici:  
Karmen Marolt, tajnik UL FA
telefon: 01/2000 764
e-mail:


Odobril:
Dekan UL FA
Izr. prof. dr. Matej Blenkuš