Datum objave: 10.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT, v nazivu: ASISTENT / ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASITENT Z DOKTORATOM za področje MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA, šifra DM: D010001 (m/ž), za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri ALI
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri ALI
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri ALI
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) ustrezne smeri ALI
 • magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri ALI
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri ALI
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri;
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje management in organizacija oziroma je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani. Lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. V primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva na UL, je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika;
 • ustvarjalnost, samostojnost, retorične sposobnosti, inovativnost, kreativnost, fleksibilnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, smisel za timsko delo.

Delovne izkušnje: -

Poskusno delo: 3 mesece

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstvenoraziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami: jasna vizija o (so)delovanju na raziskovalnem področju in o izboljševanju pedagoškega dela na področju managementa proizvodnih in storitvenih procesov (operations management).

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu asistent za področje management in organizacija oziroma dokazilo, da je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani. Če kandidat še nima ustreznega habilitacijskega naziva, mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za izvolitev v ustrezen naziv ali za priznanje naziva ter dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev oz. priznanje naziva.
   

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Rok za prijavo: do vključno 10.1.2019; prijave so možne po e-pošti:
Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Jasmina Muljavec
Telefonska številka: 01 5892 768
E-mail: