Datum objave: 12.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NH71991

Razpisano delovno mesto: (Šifra DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje fizike (m/ž)

 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – dopolnilno delo nad polnim delovnim časom 8 ur/tedensko (20 %)
 • Število razpisanih delovnih mest: 3,
 • Šifra delovnega mesta: D019001,
 • Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
 • Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje fizike.
 • Tarifni razred: IX.
 • Plačna podskupina: D1,
 • Trajanje zaposlitve: za določen čas od 18.02.2019  do 30.09.2019.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja fizike;
 • veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje fizike, sprejet na UL. Za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj ALI izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
 • raziskovalno delovanje na področju: optične metode v medicinski fiziki;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Opis delovnega mesta:

 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov;;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke;
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 12.12.2018

Rok za prijavo: 7 dni, od 12.12.2018 do 19.12.2018.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: