Datum objave: 21.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Objava :  21.12. 2018

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT ZA PODROČJE  ŽIVINOREJA

Šifra DM: asistent (D010001) m/ž
Število razpisanih delovnih mest: 1
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: določen čas -nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu
Delovni čas: polni delovni čas
Poskusno delo: 1 mesec
Začetek zaposlitve:  01.03. 2019 do 30.09.2019

2. Pogoji za opravljanje dela:
* magistrski študij Znanost o živalih (2.bolonjska stopnja) oz. stari univerzitetni študij Kmetijstvo – zootehnik,
* veljaven habilitacijski naziv : asistent za področje Živinoreja
V primeru, da  kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne  pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in  skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.  
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- retorične sposobnosti,
- znanja za uporabo  računalniških orodij ,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  (študentov)
- aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika.
- vozniški izpit B kategorije,

3. Kratek opis dela in nalog:
• vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
• sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih (seminarji, predavanja, terenske vaje),
• sodelovanje pri vodenju študentskih diplomskih nalogah (prve in druge stopnje)
• sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
• sodelovanje pri izvedbi nalog s področja izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa za govedo, zlasti s področja kontrole in selekcije,
• sodelovanje pri izvedbi strokovnih in razvojnih nalog na Enoti za govedorejo
• delo s podatki
• nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
• skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
• stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
• opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: do 15.01.2019.

Pisne vloge z življenjepisom z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL , Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka:  01 3203 801