Datum objave: 09.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje matematike (m/ž)

(Registrska številka objave na ZRSZ: NJ10117)

Šifra DM: D019001 - VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Število razpisanih delovnih mest: 5,
Šifra delovnega mesta: D019001,
Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje za področje matematike (m/ž)
Tarifni razred: IX.
Plačna podskupina: D1,
Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas.
Delovni čas: krajši delovni čas 10 ur/teden (25 %).
Začetek zaposlitve: študijsko leto 2019/2020

Pogoji za opravljanje dela:
• zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja matematike;
• veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani za področje za področje matematike (m/ž)
- za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj;
- ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
• znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilo. (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve);
• izkazana sposobnost za dela in naloge, ki so v opisu delovnega mesta.

Opis delovnega mesta:
• predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
• vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
• mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov;;
• organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke;
• znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
• skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Pri izbiri kandidata bomo upoštevali naslednje kriterije:
• vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo;
• izkazana sposobnost pridobivanja in vodenja nacionalnih ali mednarodnih projektov;
• kakovostno pedagoško in mentorsko delo na vseh ravneh študija;

Obvezne priloge:
• življenjepis z navedbo relevantnih kvalifikacij in popolna bibliografija del;
• seznam najpomembnejših objav za oceno kandidatove vloge (največ 10 objav);
• raziskovalni načrt za naslednjih 5 let (največ 3 strani);
• seznam uspešnih prijav na projekte;
• dokazila o kvalitetnem pedagoškem delu;
• dve priporočilni pismi.

Datum objave: 9. 1. 2019.

Rok za prijavo: 60 dni, do 10. 3. 2019.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba,
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov:

Zaposlitev izbranega kandidata/ke bomo izvedli po pridobitvi soglasja h kadrovskemu načrtu 2019.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: