Datum objave: 24.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

unih2020   

Univerza v Ljubljani vabi kandidate za delovno mesto

VODJA CENTRA COMPETE »Chair holder« - ZNANSTVENI SVETNIK M/Ž za delo na projektu COMPETE

za določen čas do 31. 12. 2023 in s polnim delovnim časom

Na Univerzi v Ljubljani (UL) smo na osnovi pridobljenih sredstev delovnega programa Evropske komisije Obzorje 2020 v okviru razpisa Evropskega raziskovalnega prostora ERA Chair ustanovili raziskovalno-razvojni Center za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo (COMPETE). Center povezuje inženirske vede s področja mikroprocesnega inženirstva – (bio)kemijsko inženirstvo, strojništvo in elektrotehniko – z osnovnimi raziskavami iz biofizike, (bio)kemije in mikrobiologije z namenom ustvarjanja novih rešitev v biomedicini, biotehnologiji, vrednotenju kvalitete živil in zaščiti okolja. Odprt je položaj vodje centra COMPETE (ERA Chair holder). Kandidat mora biti izjemen znanstvenik z izkušnjami na področju vodenja raziskav in ljudi, kot tudi pri pridobivanju sredstev za raziskave.
Vodja centra COMPETE (M/Ž) bo zaposlen za področje trajanja projekta (do 31. 12. 2023) na položaju znanstvenega svetnika. Vodja centra bo vodil/a reziskovalno skupino in izvajal/a raziskave s področij lastne izbire. V času trajanja projekta bo vodja centra iz projektnega proračuna lahko povabil/a k sodelovanju raziskovalce z doktorati in doktorske študente v soglasju s strateškim odborom projekta in projektnim koordinatorjem. Pričakovano je sodelovanje s člani drugih skupin na UL ter drugimi akademskimi in industrijskimi partnerji.
Vodja centra COMPETE naj bi čim prej začel/a s prijavami na razpise za pridobivanje novih projektov in s tem z zagotavljanjem lastnih sredstev za raziskave. Vodja centra bo soodgovoren/na za diseminacijo rezultatov raziskav in javne predstavitve projekta.
Vodja centra bo odgovoren/na tudi za zagotavljanje trajnosti centra COMPETE po koncu financiranja projekta ERA Chair COMPETE.

Informacije o projektu: https://cordis.europa.eu/project/rcn/216370/factsheet/en

Kratek opis dela in nalog:
- načrtovanje, organiziranje in upravljanje centra COMPETE
- vzpostavitev interdisciplinarne raziskovalne skupine, ki bo vključevala mikroprocesno inženirstvo, mikroizdelovalne tehnologije in raziskave na osnovi mikrofluidnih naprav
- vodenje projektne skupine COMPETE
- znanstvenoraziskovalno delo v skladu s cilji projekta
- analiziranje stanja in izvajanje potrebnih strukturnih sprememb
- izvajanje izboljšave dolgoročne strategije človeških virov za spodbujanje enakosti spolov in poklicnega razvoja raziskovalcev
- povečanje raziskovalne odličnosti UL, povezovanje UL in njenih raziskovalcev z industrijo
- pridobivanje sredstev za raziskave, pisanje znanstvenih projektov
- promocija UL za povečanje njene prepoznavnosti
- prenos tehnologij v industrijo
- priprava in izvedba mednarodnih projektov in drugih oblik sodelovanja
- objavljanje znanstvenih publikacij
- usmerjanje raziskovalnega dela članov projektne skupine COMPETE in širitev projektnih dejavnosti
- dejavnosti na področju izobraževanja in ustvarjanje novih podiplomskih študijskih smeri na UL
- vodenje priprav za izvedbo mednarodnih poletnih šol in delavnic

Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti naravoslovne ali tehniške smeri
- veljavni habilitacijski naziv znanstveni svetnik za področje naravoslovja ali tehnike. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven habilitacijski naziv UL ali naziv gostujočega raziskovalca na UL. Kandidira lahko tudi kandidat, ki v času prijave nima veljavnega naziva, izpolnjuje pa pogoje za izvolitev v ustrezni naziv, ki jih določajo Merila UL. V tem primeru mora skupaj s prijavo oddati tudi bibliografijo in biografijo. Komisija za izbor lahko nato predlaga uvedbo postopka za pridobitev naziva.
- znanje angleškega jezika
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost
- mednarodna znanstvena prepoznavnost
- 4 leta delovnih izkušenj z vsaj enega od strokovnih področij projekta: mikroizdelovalne tehnologije, (bio)kemijski procesi ter analiza celic v mikropretočnih napravah, uporaba mikrofluidike v medicini (prednost bodo imeli kandidati z več izkušnjami na teh področjih)
- izkazane izkušnje pri prijavah in vodenju mednarodnih raziskovalnih in industrijskih projektov
- izkazana sposobnost za dela in naloge, ki so v opisu delovnega mesta
- poskusno delo: 3 mesece.

Rok za prijavo: 24. 4. 2019

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov: ali Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. V vlogi naj bo med kontaktnimi podatki naveden tudi naslov e-pošte.

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl
Telefonska številka: +386 (1) 479 8572
E-mail:


Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.