Datum objave: 29.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA ODDELKU ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOSTI IN KNJIGARSTVO (m/ž)
za določen čas do 30. 1.2020, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti
- veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za  področje bibliotekarstva ali informacijske znanosti,
- aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
- sposobnost samostojnega znanstveno – raziskovalnega dela ter vodenja  raziskovalnih projektov in sodelovanja v njih
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, zaželena je sposobnost timskega dela;
- sposobnost za vodenje skupin in aktivno delo s študenti.

4. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno  6. 2. 2019.
Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
- Bibliografija
- Dokazila o izobrazbi
- Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja
- Reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela:
- Seznam funkcionalnih znanj
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: