Datum objave: 07.02.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001) za področje matematike (1) eno prosto delovno mesto

Zaposlitev za:
nedoločen čas od predvidoma 1.10.2019, s polnim delovnim časom in s štiri mesečno poskusno dobo

2. Pogoji za opravljanje dela:
a) zahtevana izobrazba: doktorat znanosti prejšnji ali sedanji s področja matematike,
b) veljaven habilitacijski naziv za področje matematika (docent, izredni profesor, redni profesor, gostujoči učitelj),
Kandidat/ka izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL.
Če kandidat/ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/ka priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
c) znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
d) funkcionalna znanja: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.
e) Izkušnje s poučevanjem numerične matematike.

3. Kratek opis dela in nalog:
a) oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
b) organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
c) predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
d) vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
e) mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
f) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
g) znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
h) skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
i) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 12. 4. 2019.

5. Prijava:
Kandidati naj priložijo:
a) življenjepis,
b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu/ izjava, da kandidat/ka soglaša, da prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL,
d) dve priporočilni pismi,
e) kratko vizijo svojega dela na FRI,
f) opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško in raziskovalno deloval.

Kandidati prijavo s prilogami posredujejo na elektronski naslov   z obveznim pripisom »Razpis – visokošolski učitelj matematike« najkasneje do vključno dne, 12. 4. 2019.

Univerza Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in k prijavi še posebej vabi kandidatke.

Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

6. Kontaktna oseba na članici:
Sonja Lojk
Tel.: 01/4798-115
e-mail: