Datum objave: 14.02.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje fizike (m/ž)

(Registrska številka objave na ZRSZ: NJ94001)

Šifra DM: D019001 - VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje fizike (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: D019001,
Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje fizike.
Tarifni razred: IX.
Plačna podskupina: D1,
Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas.
Delovni čas: polni delovni čas.
Začetek zaposlitve: študijsko leto 2019/2020

Pogoji za opravljanje dela:
• zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja fizike;
• habilitacijski naziv:
- veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani za področje fizike;
- za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja priznavanja tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj;
- ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva.
• znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom.(v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve);
• mednarodno odmevni raziskovalni dosežki s področja teoretične biofizike. Zaželena so poglobljena znanja, ki se nanašajo na procesiranje informacij v živih sistemih in njegovo vlogo v evoluciji, genetski regulaciji, morfogenezi itd. kot tudi znanja s področja statistične fizike ali mehanike velikih deformacij v kontekstu morfogeneze in nastanka vzorcev v živih sistemih;
• sposobnost vodenja raziskovalne skupine;
• dokazane pedagoške sposobnosti;
• sposobnost pridobivanja in vodenja raziskovalnih projektov;
• retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Opis delovnega mesta:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 14. 2. 2019

Rok za prijavo: 60 dni, od 14. 2. 2019 do 15. 4. 2019.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z naslednjimi prilogami:
• spremno pismo s kratko utemeljitvijo vloge,
• življenjepis s celotno bibliografijo kandidata,
• do deset najpomembnejših znanstvenih dosežkov skupaj s krajšo utemeljitvijo pomembnosti teh dosežkov na področju teoretične biofizike,
• opis kandidatovega raziskovalnega dela in načrt raziskovalnih aktivnosti na razpisanem mestu (do 2 strani),
• dokazilo o zaključenem doktoratu (kopija diplome),
• seznam raziskovalcev, ki jih komisija za izbor kandidata v času odločanja lahko kontaktira; priporočilna pisma v tej prijavi niso obvezna, so pa zaželena,
• ostale pomembne informacije ali dokumenti.

Vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

V tem razpisu se izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Jasmin Anžiček
Telefonska številka: 4766-517
E-mail: