Datum objave: 27.02.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (m/ž)

 • v nazivu ASISTENT, ASISTENT Z MAGISTERIJEM, ASISTENT Z DOKTORATOM,
 • šifra DM: D010001
 • za določen čas, do 30. 9. 2020,
 • s polnim delovnim časom (40 ur/teden)
 • na Katedri za matematiko, statistiko in operacijske raziskave

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri ALI
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri ALI
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri ALI
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) ustrezne smeri ALI
 • magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri ALI
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri ALI
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri.

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):

 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv asistent za področje statistika na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik): smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

Delovne izkušnje: /

Poskusno delo: 3  mesece

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z:

 • delovnimi izkušnjami s področja vodenja teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih s področja statistike za ekonomijo in poslovne vede;
 • dokumentiranimi strokovnimi izkušnjami s področja uporabe produktov MS Office v poslovni praksi.

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Bibliografijo 
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu asistent za področje statistika ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 4.3.2019. Prijave so možne po e-pošti:
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Jasmina Muljavec
Telefonska številka: 01 5892 768
E-mail: