Datum objave: 07.03.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ v vseh treh nazivih (docent, izredni profesor, redni profesor) – m/ž, 1 prosto delovno mesto
- visokošolski učitelj na Katedri za mednarodno pravo;
- polni delovni čas za nedoločen čas;
- poučevanje več predmetov s področja mednarodnega prava, vodenje moot courtov in pravnih klinik;
- pričetek dela, ko kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva; če kandidat že ima ustrezni naziv pa čim prej;
- poskusno delo 4 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:  
- doktorat znanosti pravne smeri (prejšnji ali sedanji – v primeru doktorata 3. bolonjske stopnje se zahteva predhodna izobrazba pravne smeri na 1. in 2. stopnji); 
- veljaven habilitacijski naziv UL docent/izredni profesor/ redni profesor za področje mednarodnega prava ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva za področje mednarodnega prava; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva učitelja v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS 4/2017 s spremembami) in Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (s spremembami). V primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva, je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv v skladu z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.;
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se dokazuje z ustreznim dokazilom; v kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;

Prednost pri izberi bodo imeli kandidati z znanjem vsaj še enega svetovnega jezika (poleg angleškega jezika) in odličnim poznavanjem slovenskega pravnega reda.

3. Funkcionalna znanja in druge zahteve:  
- retorične sposobnosti;
- inovativnost;
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

4. Delovne izkušnje: 4 leta

5. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke;
- predavanja študentom;
- vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
- znanstveno-raziskovalno delo.

6. Rok za prijavo: 60 dni, do 8. maja 2019

7. Kandidat naj posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
- bibliografijo s posebej označenimi znanstvenimi deli;
- dokazila o izobrazbi;
- dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V slednjem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
- reference s področja: strokovnega izobraževanja, potrjevanja neformalno pridobljenega znanja, poklicnega razvoja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, kompetenčno zasnovanega izobraževalnega procesa;
- seznam funkcionalnih znanj.

Prošnjo s prilogami naj kandidat posreduje na naslov Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Služba za kadrovske in splošne zadeve, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Katarina Ilić Stefanović
Telefonska številka:  (01) 42 03 128
E-pošta: