Datum objave: 03.04.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: Asistent m/ž

 • Število razpisanih delovnih mest:1
 • Šifra delovnega mesta: D010001
 • Tarifni razred: VII/2, VIII, IX
 • Ime naziva: Asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom
 • Šifra naziva: 3, 2, 1
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 50 % oziroma 20 ur na teden
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri: poučevanje biologije - kemije ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri: poučevanje biologije - kemije ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) Poučevanje, smer predmetno poučevanje, vezava: biologija - kemija ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri: poučevanje biologije - kemije ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) smeri: poučevanje biologije - kemije ali
 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri: poučevanje na razredni stopnji, področje poučevanje biologije - kemije ali
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) smeri: izobraževanje učiteljev in edukacijske vede (s področja kemijskega ali naravoslovnega izobraževanja)

Ostali pogoji:

 • povprečna ocena študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje študija (izpiti, vaje in druge ocenjene študijske obveznosti) vsaj 8,0
 • ocena diplome oz. magistrskega dela vsaj 8
 • potrdilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje kemija v izobraževanju .Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe), lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Sklenitev delovnega razmerja predvidoma od 10. aprila 2019 za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 50 % oziroma 20 ur na teden (na Oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo).

Datum objave: 3. 4. 2019

Rok za prijavo: 3 dni (do 8. 4. 2019)

Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NK96473 in na spletni strani UL.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: