Datum objave: 17.04.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: J017905 – Predstojnik organizacijske enote VII/2 - 0 (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NL25788

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017905,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Začetek dela: predvidoma 1. 6. 2019.
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Delovne izkušnje: 5 let vodstvenih delovnih izkušenj
 • Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba upravne, ekonomske ali druge ustrezne družboslovne ali naravoslovno tehnične smeri.
 • aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, 
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Opis delovnega mesta:
Splošen opis:

 • načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote
 • skrbi za zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote
 • pripravlja poročila o rezultatih in drugih aktivnostih z delovnega področja
 • skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote
 • skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih
 • različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev
 • v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti
 • daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri
 • skrbi za ustrezno izobraževanje in poučenost delavcev na delovnem področju, uporabi osebne varovalne opreme ali drugih varnostnih ukrepov
 • ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili

Podrobnejši opis:

 • organizira in vodi delo projektne pisarne FMF (neposreden nadzor nad izvajanjem del in nalog sodelavcev v projektni pisarni, razporejanje del in nalog zaposlenih v projektni pisarni),
 • spremlja predpise iz svojega delovnega področja,
 • spremljanje javnih razpisov, rezultatov razpisov in interno obveščanje v povezavi z raziskovalnimi, mednarodnimi in drugimi projekti,
 • pomoč zaposlenim pri prijavljanju na projekte (administrativno in predvsem vsebinsko poznavanje razpisne dokumentacije in pravil za pripravo prijav), zbiranje potrebnih dokazil, priprava finančnega načrta projekta in pošiljanje prijave,
 • sodelovanje pri pripravi in podpisovanju pogodb v primeru izbora oziroma priprava pritožbe v primeru neizbora,
 • spremljanje rokov za oddajo poročil, zbiranje in usklajevanje računovodskih podatkov in skupaj z nosilcem oblikovanje končnih poročil za projekte,
 • sodelovanje s strokovnimi službami FMF glede razporeditev plač po virih, sodelovanje pri pripravi finančnega načrta, načrta opreme in investicij, letnega programa dela in akcijskega načrta ter letnega poročila s svojega področja dela,
 • vodenje in ažuriranje evidence projektov,
 • sestavlja vse vrste odločb, pogodb, aktov in dopisov z delovnega področja ter vodenje statistike,
 • skrbi za vpis v register raziskovalcev in ažuriranje baze raziskovalcev SICRIS,
 • izdeluje vse statistike na raziskovalnem področju (Letno poročilo visokošolskih zavodov o raziskovalno razvojni dejavnosti, itd),
 • skrb za namensko rabo projektnih sredstev glede na pogodbena določila.

Datum objave: 17. 4. 2019

Rok za prijavo: 20 dni od 17. 4. 2019 do 7. 5. 2019.

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljejo na naslov
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov:   

K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 01 4766-509
E-mail: