Datum objave: 07.05.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA SOCIOLOGIJO KULTURE (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:
- Doktorat znanosti s področja sociologije.
- Veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za sociologijo kulture.
Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali  veljaven naziv gostujočega učitelja na UL  ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za sociologijo kulture. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- Aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
- Pedagoške in znanstvenoraziskovalne izkušnje s področja sociologije kulture, to je s področja teoretske in empirične sociološke analize kulturnih praks. Od kandidatov se pričakuje izkazovanje široke teoretske razgledanosti in produktivnosti na področju sociologije kulture, ki je podlaga za razvijanje splošnega teoretskega polja sociologije kulture in za raziskovanje na področjih različnih posebnih sociologij kulture. Od kandidatov se pričakuje tudi izkazano kompetentnost in reference v eni ali več posebnih sociologijah kulture.
- Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, sposobnost timskega dela.
– Sposobnost za vodenje skupin in aktivno delo s študenti.

Prednost imajo kandidati, ki so uveljavljeni tudi mednarodno (z objavami, nastopi in gostovanji v tujini).

4. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 5. 7. 2019

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
- bibliografija;
- dokazila o izobrazbi;
- dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
- reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela;
- seznam funkcionalnih znanj;
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2019.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
ime in priimek: Ivanka Repinc
telefonska številka: 01 241 1028
e-mail: