Datum objave: 29.05.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž
na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
šifra del. mesta: D019001
naziv: docent / izredni profesor / redni profesor
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti na področju tekstilstva / tekstilnega oblikovanja,
ali univerzitetna izobrazba na področju oblikovanja tekstilij in oblačil in priznanje pomembnih umetniških del
2. Veljaven habilitacijski naziv UL: docent ali izredni profesor ali redni profesor na področju oblikovanja tekstilij in oblačil / na področju tekstilstva,
Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje oblikovanja tekstilij in oblačil ali za področje tekstilstva. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: poznavanje aktualnih tekstilnih tehnologij s poudarkom na oblikovanju tkanin, ter strokovnost na področju digitalnega oblikovanja in 3D tehnologij.
4. Pedagoške izkušnje na univerzitetni stopnji študija.
5. Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, sposobnost za vodenje skupin in aktivno delo s študenti.
6. Aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in magistrskih nalog ter drugih del,
- znanstveno-raziskovalno ali umetniško delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  60 dni, do 29.7.2019

Kandidat posreduje vlogo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in s seznamom funkcionalnih znanj,
- bibliografijo, dokazilo o izobrazbi, dokazilo o izvolitvi v naziv
- reference s področja – portfolio izdelkov.

Pisne vloge naj kandidat v razpisanem roku pošlje po pošti na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar, tel. 01 200 32 39