Datum objave: 03.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (v vseh treh nazivih) (m/ž)
na Oddelku za geologijo (Katedri za mineralogijo, petrologijo in materiale)

št. razpisanih delovnih mest: 1
šifra del. mesta: D010001
šifra naziva: 3 – asistent, 2 – asistent z magisterijem, 1 - asistent z doktoratom
tarifni razred: VII/2, VIII, IX
trajanje zaposlitve: določen čas od 1.9. 2019 do 31.7.2020
delovni čas: polni delovni čas (40 ur na teden).

 2. Pogoji za opravljanje dela:
1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):  
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) iz področja geologije oziroma
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) iz področja geologije
ali
- magisterij znanosti (prejšnji) iz področja geologije
ali
- doktorat znanosti iz področja geologije;

2. Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje geologija,
ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje geologije.
V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba mikroskopa in računalniških orodij ter kompetence na enem ali več področjih, ki jih pedagoško pokriva katedra: mikroskopija rud, mineralne surovine, ekonomska geologija, mineralogija, petrologija in recentna sedimentologija.

4. Poskusno delo: 3 mesece za 7. stopnjo izobrazbe (šifra naziva N: 3 – asistent) in 4 mesece za 8. stopnjo izobrazbe (šifra naziva N: 1 – asistent z doktoratom ali N: 2 – asistent z magisterijem.

3. Kratek opis dela in nalog: 
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 10 dni ; datum objave: 3.6.2019; do 13.6.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

5. Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar, tel. 01 200 32 39; elektronska pošta: