Datum objave: 04.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

VODJA SLUŽBE ZA NOTRANJO REVIZIJO VII/2

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017938
Tarifni razred: VII.
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri, ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri, ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
- 5 let vodstvenih delovnih izkušenj
- opravljen izpit za državnega notranjega revizorja
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov  (MS Office)
- komunikativnost
- vodstvene in organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju
- pripravlja strategijo razvoja notranjega revidiranja na univerzi
- pripravlja večletne in letne načrte revizij na univerzi
- izdeluje letna poročila službe
- oblikuje priporočila in mnenja, načrtuje in vodi aktivnosti službe
- svetuje in nudi strokovno pomoč na svojem delovnem področju
- skrbi za ažurno informiranje na svojem delovnem področju
- sodeluje z vodstvom pri reševanju aktualnih vprašanj vodenja in tekočih nalog
- sodeluje in koordinira delo z Uradom za nadzor proračuna, Računskim sodiščem in ostalimi revizijskimi institucijami
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- načrtuje kadrovske in materialne vire za potrebe področja
- pripravlja metodologijo za delo notranje revizije v skladu s pravili za državno notranje revidiranje
- usklajuje načrte notranje revizije z dekani članic in rektorjem
- izvaja zahtevne revizije
- nadzira potek posameznih revizij
- vodi uvodne in razčiščevalne sestanke z vodstvom revidirane enote
- odobrava in potrjuje dokončna revizijska poročila in priporočila vodstvu
- poroča vodstvom članic in rektorju ter upravnim odborom članic in univerze
- ocenjuje in spremlja izvajanje revizijskih priporočil
- izvaja svetovalne posle
- pripravlja in izvaja program zagotavljanja kakovosti službe za notranjo revizijo
- sodeluje v procesu nabave notranjerevizijskih storitev na trgu
- vključuje se v aktivnosti za razvoj stroke v okolju, v katerem deluje, in skrbi za prenos dobrih praks univerz v tujini na Univerzo v Ljubljani

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 40. plačni razred.

Rok za prijavo:  4. 6. 2019 – 26. 6. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.