Datum objave: 17.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj predavatelj za področje babištva – babiške nege (šifra DM D017004)


Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom v obsegu 20% polnega delovnega časa.

2. Pogoji za opravljanje dela:

■ Zahtevana izobrazba:
-        specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
-        visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
-        magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
■ Veljavni habilitacijski naziv predavatelja ali višjega predavatelja za področje babištva – babiške nege
Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
■ Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavce
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum pričetka dela: 1.10.2019

5. Rok za prijavo: 3 dni (od 17.6.2019 do 20.6.2019)


Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL za leto 2019 s strani vlade RS.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ema Rebernik
Telefonska številka:01/ 300 -11-25
E-mail: ema.rebernik@zf.uni-lj.si