Datum objave: 16.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR ZA PODROČJE SLOVENŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA (m/ž)

v vseh treh nazivih (lektor, lektor z magisterijem, lektor z doktoratom)
2 delovni mesti  za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2.    Pogoji za opravljanje dela:

-    visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer slovenski jezik in književnost pedagoške smeri,
-    magisterij znanosti (prejšnji) s področja jezikoslovja,
-    doktorat znanosti (prejšnji) s področja jezikoslovja,
-    doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja jezikoslovja,
-    veljaven habilitacijski naziv lektor za slovenski jezik
ALI
-    izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolski učitelj lektorj za slovenski jezik. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
-    tri leta ustrezne pedagoške prakse na področju poučevanja slovenščine kot tujega jezika,
-    strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost,
-    izkušnje na področju oblikovanja in urejanja didaktičnih gradiv v digitalnih okoljih,
-    retorične sposobnosti,
-    smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin,
-    smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
-    izkazan interes za razvoj strokovnega področja.

3.    Kratek opis del in nalog:
-    oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov slovenščine kot drugi in tuji jezik ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in magistrskih strokovnih izobraževalnih programov,
-    izvajanje lektorskih oblik dela s tujimi  študenti na dodiplomskih študijskih programih (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih – magistrskih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, itd)
-    pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov;
-    spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih znotraj in izven univerze (npr. nostrifikacijska in habilitacijska  poročila za lektorske nazive, izpitne maturitetne komisije, prenos znanja s področja uporabne lingvistike učiteljem v različnih oblikah nenehnega in vseživljenjskega izobraževanja, sooblikovanje jezikovnega pouka na nižjih stopnjah)
-    skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostih ukrepih
-    opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko  sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta..

4.    Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 22. 6. 2019

5.     Nastop dela: 1. 10. 2019

Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
-    Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
-    bibliografija
-    Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
-    motivacijsko pismo
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

6.    Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: ivanka.repinc@ff.uni-lj.si