Datum objave: 16.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

INFORMATIVNA
JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

Delovno mesto:

-    visokošolski učitelj za področje kemijskega inženirstva na Katedri za  kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstvo
-    za nedoločen čas in
-    s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela:
-    doktorat znanosti,
-    veljavni naziv docent, izredni profesor, redni profesor za področje kemijskega inženirstva,
-    kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
-    znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom. Če tujec tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
    
Kratek opis dela in nalog:
-    predavanja študentom in vodenje seminarjev na študijskih programih I. in II. stopnje,
-    individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd.,
-    preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd.,
-    organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
-    posodabljanje učnih in izvedbenih načrtov predmetov ter aktivno sodelovanje pri oblikovanju in posodabljanju učnih načrtov,
-    načrtovanje, izvedba in pridobivanje sredstev za znanstveno raziskovalno delo,
-    usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del.

Rok za prijavo: od 14. 6. 2019 do 13. 8. 2019


UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Objava delovnega mesta je informativne narave.Vloge se oddajo po pošti na naslov:
UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Kadrovska služba
Večna pot 113
1000 Ljubljana

Prejete vloge bomo shranili do konca leta in jih bomo po vašem prejetem soglasju uporabili za namen informiranja o novi objavi delovnega mesta z namenom sklenitve delovnega razmerja.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: draga.kuznar@fkkt.uni-lj.si