Datum objave: 20.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (V VSEH TREH NAZIVIH), v Katedri za arhitekturo

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: D019001
 • Plačna podskupina: D1
 • Tarifni razred: IX
 • Šifra naziva: 3 – docent, 2 – izredni profesor, 1 – redni profesor
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Datum začetka dela: predvidoma 01. 10. 2019

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri arhitektura ali
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) smeri arhitektura ali
 • priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture;
 • veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje arhitekture ali arhitekturne tehnologije.
  Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznanja naziva, ali  veljaven naziv gostujočega učitelja na UL  ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za zahtevano področje. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/ko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Opis delovnega mesta:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
 • znanstveno - raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje; in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 20.6.2019

Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave (do vključno 19. 08. 2019)

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Kadrovska služba – za razpis
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana