Datum objave: 28.06.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR ZA ANGLEŠKI  JEZIK (Ž/M) v vseh treh nazivih (lektor, lektor z magisterijem, lektor z doktoratom )

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – univ. dipl. anglist, profesor angleškega jezika ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) – smer anglistika ali magisterij znanosti (prejšnji) – smer moderni angleški jezik ali doktorat znanosti s področja angleškega jezika;
 • veljaven habilitacijski naziv lektor za angleški jezik ALI izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva lektor za angleški jezik. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
 • 3 leta ustrezne pedagoške prakse ter vsaj tri mesece delovanja v ustreznem jezikovnem okolju,
 • strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost,
 • znanje za uporabo računalniških programov,
 • retorične sposobnosti, smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
 • izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih – magistrskih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela,
 • pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze (nostrifikacijska in habilitacijska poročila za lektorske nazive, izpitne maturitetne komisije, prenos znanja s področja uporabne lingvistike učiteljem v različnih oblikah nenehnega in več-življenjskega izobraževanja, sooblikovanje pouka na nižjih stopnjah)
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 6. 7. 2019.

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Predviden začetek dela: 1. 10. 2019.

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po prejemu soglasja k Letnemu programu dela UL za leto 2019 (kadrovskega načrta) s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici: ga. Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: