Datum objave: 02.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT ZA FILOZOFIJO

 • v vseh treh nazivih (asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (Ž/M)
 • za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja filozofije ali magisterij znanosti s področja filozofije ali doktorat znanosti s področja filozofije;
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za filozofijo ALI izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za filozofijo. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z  Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi,
 • tekoče znanje slovenščine in angleškega jezika,
 • zaželene delovne izkušnje v pedagoškem procesu,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
 • poznavanje in zanimanje za raziskovalno, strokovno in pedagoško delo na področju logike in filozofije narave

Kratek opis del in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Nastop dela: 1. 10. 2019

Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 10. 7. 2019

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija
 • dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu ALI dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
 • reference s področja filozofije, predvsem logike in filozofije narave
 • funkcionalna znanja.

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po prejemu soglasja k Letnemu programu dela UL za leto 2019 (kadrovskega načrta) s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail :