Datum objave: 02.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA KOREANISTIKO (m/ž), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja književnosti
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za  področje koreanistika ALI izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje koreanistika. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • aktivno znanje korejskega jezika, znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
 • pedagoške in znanstveno raziskovalne izkušnje na področju korejskih študij (predvsem književnosti, kulture in družbe), sposobnost samostojnega znanstveno – raziskovalnega dela ter vodenja  raziskovalnih projektov in sodelovanja v njih
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, zaželena je sposobnost timskega dela;

Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 31. 8. 2019.

Kandidat/-tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi,
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili; v tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
 • reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevnih v pogojih za opravljanje dela,
 • seznam funkcionalnih znanj

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2019.

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po prejemu soglasja k Letnemu programu dela UL za leto 2019 (kadrovskega načrta) od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: