Datum objave: 12.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj za področje zdravstvene ekologije in nadzorstva – področje sanitarnega inženirstva, šifra DM D019001
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom v obsegu 11% polnega delovnega časa oz. 4 ure tedensko.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- zahtevana izobrazba: doktorat znanosti
- veljaven habilitacijski naziv: visokošolski učitelj (docent, izredni profesor, redni profesor) za področje sanitarnega inženirstva
Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
- funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum pričetka dela: 1.10.2019

5. Rok za prijavo: 60 dni (od 12.7.2019 do 10.9.2019)

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL za leto 2019 s strani vlade RS.

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta naj kandidati pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Kadrovska služba, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
ali na e-naslov:

Univerza Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ema Rebernik
Telefonska številka:01/ 300 -11-25
E-mail: