Datum objave: 16.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

Razpisano delovno mesto: ASISTENT ZA PODROČJE  Biotehnologija/Iunologija


Šifra DM: asistent ( D010001) m/ž
Število razpisanih delovnih mest: 1
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: določen čas -nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma avgust 2019
Poskusno delo: 3 mesece


Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) / magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) naravoslovne ali biotehniške smeri  ali doktorat znanosti na področju Bioznanosti ali Biomedicina
 • izvolitev v naziv asistent za področje Biotehnologija ali Imunologija oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv asistent za področje Biotehnologija ali Imunologija (pogoji so: povprečna ocena izpitov in vaj najmanj prav dobro 8, ocena diplomskega dela najmanj prav dobro 8, sposobnost za strokovno in znanstveno delo, dokazilo o obvladovanju vsaj enega svetovnega jezika)

V primeru, da  kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne  pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in  skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • etorične sposobnosti,
 • znanja za uporabo  računalniških orodij ,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  (študentov)
 • aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika.
 • prednost bodo imeli kandidati z znanjem/izkušnjami na področju imunologije in celičnih tehnik.


Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih (seminarji, predavanja, terenske vaje),
 • sodelovanje pri vodenju študentskih diplomskih nalogah (prve in druge stopnje)
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • sodelovanje pri izvedbi nalog s področja izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa za govedo, zlasti s področja kontrole in selekcije,
 • sodelovanje pri izvedbi strokovnih in razvojnih nalog na Enoti za govedorejo
 • delo s podatki
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: 16.07.2019 do 02. 08. 2019

Pisne vloge z življenjepisom z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov :UL , Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Mojca Narat
Telefonska številka:  01 3203 916