Datum objave: 07.08.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ  (D09001) 
na Oddelku za gradbeništvo,  Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente

za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti ( prejšnji ) ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje ) s področja gradbeništva, arhitekture ali druge ustrezne tehnične smeri;
- veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo ali Sanitarno inženirstvo; Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;
- aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
- sposobnost za timsko delo in aktivno delo s študenti.

- Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
* so bili mentorji ali somentorji visokošolskim zaključnim nalogam
* izkazujejo znanstveno in raziskovalno odličnost
* izkazujejo sposobnost pridobivanja in vodenja raziskovalnih projektov
* imajo izkušnje s pripravo in izvedbo zahtevnih eksperimentov
* izkazujejo organizacijske sposobnosti
* so pedagoško sodelovali pri izvajanju predmetov s širšega področja notranjega delovnega in bivalnega okolja v stavbah

3. Kratek opis dela in nalog:
- Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- skrb za varno in zdravo delodelavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  rok 60 dni;  do 6. 10. 2019

Datum objave:  7.8.2019,

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 01/47 68 506
E-mail: