Datum objave: 03.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj za področje Veterinarska medicina na Inštitutu za predklinične vede (v Enoti za farmakologijo in toksikologijo) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (šifra DM: D019001)

Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat znanosti veterinarske, kemijske ali druge ustrezne smeri.
 • Veljaven habilitacijski naziv visokošolski učitelj: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Veterinarska medicina. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva.
 • Aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
 • Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 2. 11. 2019

Datum objave: 3. 9. 2019.

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Veterinarska fakulteta, Kadrovska služba, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana ali na el. naslov:
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici: Irma Jesenovec
Telefonska številka: 01 47 79 389
E-mail: