Datum objave: 04.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Ljubljana, Številka:

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (V VSEH TREH NAZIVIH) v Katedri za arhitekturo, za določen čas, s polnim delovnim časom

• Število razpisanih delovnih mest: 1,
• Šifra delovnega mesta: D010001,
• Plačna podskupina: D1,
• Tarifni razred: VII/2, VIII, IX,
• Šifra naziva: 3 – asistent, 2 – asistent z magisterijem, 1 - asistent z doktoratom,
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas, predvidoma od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2021, zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca
• Poskusno delo: 3 mesece za 7. stopnjo izobrazbe (šifra naziva N: 3 – asistent) in 4 mesece za 8. stopnjo izobrazbe (šifra naziva N: 1 – asistent z doktoratom ali N: 2 – asistent z magisterijem)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura
• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura
• specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura
• magisterij znanosti (prejšnji) smeri arhitektura
• doktorat znanosti (prejšnji) smeri arhitektura ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture
• doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) smeri arhitektura ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij,
• Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje arhitektura ali arhitekturna tehnologija.  Če kandidat v času prijave nima izvolitve v navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017 in spremembe) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 28. 05. 2019, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

Opis delovnega mesta:
• vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
• sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
• sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
• nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
• skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
• stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 04. 09. 2019

Rok za prijavo: 09. 09. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Kadrovska služba – za razpis
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Odobril: izr. prof. dr. Matej Blenkuš
Dekan UL FA