Datum objave: 04.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PREVODOSLOVJE (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja jezikoslovja ali prevodoslovja ali literarnih ved
- veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje prevodoslovja,
ALI
- izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega– docent / izredni profesor / redni profesor za področje prevodoslovja. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- znanje slovenskega jezika (materi govorec slovenskega jezika zaradi specifike dela na področju prevajanja in tolmačenja),
- znanje nemškega jezika na ravni C2 glede na Skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO).
- zaželeno znanje angleškega jezika na ravni B2 glede na Skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO) ter znanje enega ali več drugih jezikov vsaj na ravni B1 glede na Skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO).
- pedagoške in znanstvenoraziskovalne izkušnje s področja prevajanja, tolmačenja, prevodoslovja, tolmačeslovja, didaktike prevajanja in tolmačenja, književnosti v medkulturnem položaju
- praktične izkušnje s področja prevajanja strokovnih, humanističnih, političnih, pravnih in književnih ter družboslovnih besedil in tolmačenja
- zaželene izkušnje pri vodenju in prijavi evropskih projektov
- zaželena akreditacija za tolmače za potrebe institucij EU
- sposobnost samostojne priprave dokumentacije za prijavo evropskih projektov 
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, sposobnost za timsko delo;
- sposobnost za vodenje skupin in aktivno delo.

3. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno  3. 11. 2019

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
- Bibliografija
- Dokazila o izobrazbi
- Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
- Reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela.
- Seznam funkcionalnih znanj
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Predviden pričetek dela: 17. 2. 2020.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: