Datum objave: 06.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SVETNIK,
šifra DM: H019008 (m/ž), za določen čas od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 s krajšim (20 %) delovnim časom (8 ur/teden).

Raziskovalno delo se bo opravljalo na področju »Poslovnih procesov in poslovnih modelov.«

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri
- doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri
Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv znanstveni svetnik na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

Delovne izkušnje:
• /

Poskusno delo:
• /

3. Kratek opis dela in nalog:
• znanstvenoraziskovalno delo
• organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
• povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
• sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
• spremljanje odprtih razpisov, prijavljanje na razpise, obveščanje nadrejenih o tem ter sodelovanje / priprava vloge za prijavo na razpis,
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
• pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
• skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z:
- znanjem s področja managementa poslovnih procesov.

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
• Življenjepis
• Bibliografijo
• Dokazila o izobrazbi
• Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5. Rok za prijavo: Prijave pošljite do vključno 12.09.2019;
prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS ZSRD2019-1«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: