Datum objave: 10.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

Razpisano delovno mesto: ASISTENT za področje Živinoreja / Prehrana

 • Šifra DM: asistent ( D010001) m/ž
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Plačna podskupina: D
 • Trajanje zaposlitve: določen čas -nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Začetek zaposlitve: 01. 10. 2019

Pogoji za opravljanje dela:

 • visoka strokovna izobrazba (2. bolonjska stopnja) - magistrski študij Znanost o živalih oz. stari univerzitetni študij Kmetijstvo – zootehnik,
 • asistent za področje živinoreja / prehrana ali izpolnjevanje pogojev za prvo izvolitev v naziv asistenta. V primeru, da kandidat v času prijave nima izvolitve v navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne  pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.  
 • računalniška pismenost,
 • vozniški izpit B kategorije,

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  (študentov)
 • aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika.
 • pripravljenost za dodatno izobraževanje

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih (seminarji, predavanja, terenske vaje),
 • sodelovanje pri vodenju študentskih diplomskih nalogah (prve in druge stopnje)
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • sodelovanje pri izvedbi nalog s področja izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa za govedo, zlasti s področja kontrole in selekcije,
 • sodelovanje pri izvedbi strokovnih in razvojnih nalog na Enoti za govedorejo
 • delo s podatki
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: 10.09.2019 do vključno 13. 09. 2019

Pisne vloge z življenjepisom z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov : UL, Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici: Mojca Dermastja
Telefonska številka: 01 320 38 01