Datum objave: 16.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT NA ODDELKU ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORAMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO
v vseh treh nazivih (asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom) (m/ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer bibliotekarstvo ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) bibliotekarstvo;
- magisterij znanosti (prejšnji) smer bibliotekarstvo, splošna informatika, knjigarstvo
- doktorat znanosti s področja bibliotekarstva ali informacijske znanosti
- veljaven habilitacijski naziv asistent  za področje bibliotekarstva ali informacijske znanosti ALI
- izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje bibliotekarstva ali informacijske znanosti. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- znanje za uporabo računalniških orodij za urejanje besedil, preglednic, predstavitev ter podatkovnih zbirk,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),

3. Kratek opis del in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke;
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo na širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Trajanje zaposlitve:
- določen čas, nadomeščanje odsotne delavke, od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2022;
- delo s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko.
 
5. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 24. 9. 2019
Kandidat/-ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
- bibliografija;
dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu ALI dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
- funkcionalna znanja

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: