Datum objave: 18.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT ZA  GEOGRAFIJO
v vseh treh nazivih (asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (Ž/M)
za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja geografije ali magisterij znanosti s področja geografije ali doktorat znanosti s področja geografije;
- veljaven habilitacijski naziv asistent za geografijo ALI  izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za geografijo. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi,
- tekoče znanje slovenščine in angleškega jezika,
- zaželene delovne izkušnje v pedagoškem procesu,
- reference z področja krasoslovje, fizična geografija, klimatologija, primeri samostojne strokovne uporabe geoinformatike, digitalne tematske kartografije, statistične analize,
- obvezno obvladovanje geoinformacijskih (ArcGIS) in statističnih orodij (Excel, SPSS), geomorfološke analize, morfografske in morfometrične terenske dokumentacije; zaželeno osnovno poznavanje dela z drugimi geoinformacijskimi (Idrisi/TerrSet, QGIS, SAGA), statističnimi (R) programi, orodji za delo s podatki (Access) in programiranja s python-om
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov).

3. Kratek opis del in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno  26. 9. 2019

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- bibliografija, dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu ALI dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
- reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevanih v pogojih za opravljanje dela;
-  seznam funkcionalnih znanj
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail :