Datum objave: 17.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica UL: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ  (D019001) 
na Oddelku za geodezijo, Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (1 prosto mesto)
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom
 
2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje ) s področja geodezije
- veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Geodezija in geoinformatika; za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj;
- aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
- sposobnost za timsko delo in aktivno delo s študenti.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
* imajo pedagoške, raziskovalne in strokovne izkušnje (referenčna dela) na področjih zemljiškega katastra in vrednotenja nepremičnin ter geoinformatike in so bili (so)mentorji visokošolskim zaključnim nalogam;
* izkazujejo znanstveno in raziskovalno odličnost;
* izkazujejo sposobnost pridobivanja in vodenja projektov.

3. Kratek opis dela in nalog:
- Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- skrb za varno in zdravo delodelavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: rok 60 dni;  do 17. 11. 2019.

Datum objave:  17. 9. 2019

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali
na e-naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 01/47 68 506
E-mail: