Datum objave: 17.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI,  FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 – m/ž
Organizacijska enota: Katedra za farmacevtsko biologijo

2.    Šifra delovnega mesta:  J017100
3.    Tarifni razred:  VII/1

4. Pogoji za opravljanje dela 
- Zahtevana izobrazba: 6/2. raven izobrazbe laboratorijsko-biomedicinske, kemijske, farmacevtske ali druge naravoslovne smeri;
- Funkcionalna znanja in ostale zahteve:  obvladovanje programskih orodij iz zbirke MS Office: Word, Excel, Outlook ipd., zaželena so tudi dodatna informacijska znanja, sposobnost organizacije in vodenja administrativnih opravil, komunikacijske veščine in sposobnost timskega dela, zaželeno znanje angleškega jezika;
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

5. Kratek opis dela in nalog:
Priprava materialov in naprav za izvedbo laboratorijskih vaj in raziskovalnih nalog, sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalogah, priprava materialov, gradiv, naprav in delovnega okolja za pedagoško, raziskovalno in strokovno dejavnost organizacijske enote, organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav, nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov, organizacija in vodenje evidenc ter drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto, opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, po nalogu predpostavljenega delavca;

6. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

7. Poskusna doba: 3 mesece

8. Rok za prijavo:   27. 9. 2019

Kandidat posreduje: vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela, dokazila o izobrazbi itd. - po redni ali elektronski pošti:  .   

Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS.

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 
 
9. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:   Zdenka Gantar
Telefonska številka:  01 4769-505
E-mail:     


___________________________________________________________________________
 
* Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS)
* Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)
* Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)