Datum objave: 23.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

Razpisuje prosto delovno mesto: Visokošolski učitelj za področje oblikovanje vizualnih komunikacij na smeri Ilustracija za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (šifra DM: D019001)

Pogoji za opravljanje dela:

 • Priznanje pomembnih umetniških del
 • Veljaven habilitacijski naziv visokošolski učitelj: docent/izredni profesor/redni profesor. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva.
 • Aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
 • Najmanj 1 leto pedagoških delovnih izkušenj na področju visokega šolstva
 • Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi seminarskih, diplomskih, magistrskih nalog in drugih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke;
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in sodelovanje pri upravljanju, t.j. sodelovanje v organih in komisijah ALUO.

Rok za prijavo: 60 dni; do 22. 11. 2019

Datum objave: 23. 9. 2019

Kandidati naj prijave skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na e-naslov: .

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici: Nina Gršič 
Telefonska številka: 01/4212-507, E-mail: