Datum objave: 04.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (V VSEH TREH NAZIVIH) v Katedri za arhitekturo,

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

•    Število razpisanih delovnih mest: 1,
•    Šifra delovnega mesta: D010001,
•    Plačna podskupina: D1,
•    Tarifni razred: VII/2, VIII, IX,
•    Šifra naziva: 3 – asistent, 2 – asistent z magisterijem, 1 - asistent z doktoratom,
•    Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
•    Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
•    Poskusno delo: 3 mesece za 7. stopnjo izobrazbe (šifra naziva N: 3 – asistent) in 4 mesece za 8. stopnjo izobrazbe (šifra naziva N: 1 – asistent z doktoratom ali N: 2 – asistent z magisterijem)
•    Predviden nastop dela: 01. 11. 2019

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
•    specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura
•    visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura
•    magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura
•    specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura
•    magisterij znanosti (prejšnji) smeri arhitektura
•    doktorat znanosti (prejšnji) smeri arhitektura ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture
•    doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) smeri arhitektura ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
•    smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij,
•    Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje arhitektura ali arhitekturna tehnologija. 

Če kandidat v času prijave nima izvolitve v navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017 in spremembe) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 28. 05. 2019, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

Opis delovnega mesta:
•    vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
•    sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
•    sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
•    nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
•    sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
•    skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
•    skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
•    stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
•    opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 04. 10. 2019

Rok za prijavo: 09. 10. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Kadrovska služba – za razpis
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana
                 

Odobril:
izr. prof. dr. Matej Blenkuš
Dekan UL FA