Datum objave: 23.10.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ  (D019001) na Oddelku za okoljsko gradbeništvo, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko, za pokrivanje vsebin s področja zdravstvene hidrotehnike  (kanalizacija in ravnanje z onesnaženimi vodami, ravnanje z odpadki, krožno gospodarjenje z viri, gradnja komunalne vodne infrastrukture)

 za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

 2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja gradbeništva;
 • veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo;
 • Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;
 • aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
 • sposobnost za timsko delo in aktivno delo s študenti.
 • Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
  • Imajo opravljen strokovni izpit,
  • izkazujejo znanstveno in raziskovalno odličnost,
  • so bili mentorji ali somentorji visokošolskim zaključnim nalogam,
  • izkazujejo sposobnost pridobivanja in vodenja raziskovalnih projektov ter sodelovanja z gospodarstvom in upravo (lokalno, državno),
  • so pedagoško sodelovali pri izvajanju predmetov s področja zdravstvene hidrotehnike.

 3. Kratek opis dela in nalog:

 • Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delodelavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 4. Rok za prijavo:

 Datum objave:  23. 10. 2019, rok 60 dni;  do 22. 12. 2019

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:

 5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole

Telefonska številka: 01/47 68 506

E-mail: